Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové námitky ke Krajskému soudu.

24. 5. 2009

Krajský soud                                          č.j. ………….

Ústí nad Labem

Národního odboje 1274

400 92

 

 

Věc:

Doplnění námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu ze dne

………….

v1

 

Převzal jsem po udělení plné moci zastupování paní  …………. při soudním řízení ve věci nařízeného jednání žalobkyně: Callpa s.r.o. IČ:  27325679 se sídlem  Most, Budovatelů 2957 proti žalované  …………         . o částku 30 000,- Kč s příslušenstvím.

 

Na základě udělení této moci podávám další námitky proti této žalobě.

 

Odůvodnění:

 

1)     Navazuji na námitky ze dne ………….

 

2)     Doplňuji námitky o tyto skutečnosti:

 

 

a)     Podepsaná směnka není směnkou klasickou na dlužnou finanční částku, ale jedná se o tzv. směnku vázanou na odběr letáků tzn. že nebyly vyplaceny žádné peníze.

 

b)    K vázané směnce patří tzv. Registrační formulář a Závazná objednávka, kdy se jedná o jednostranný vázací dokument.

 

c)     Z toho vyplývá, že ani jeden z těchto dokumentů nemá charakter „Smlouvy o spolupráci“ mezi údajným poradcem a dotyčnou firmou.

 

d)    Jen smluvně lze zakládat práva a povinnosti obou stran. Protože nebyla uzavřena žádná písemná smlouva ve smyslu pracovně právním, ani obchodně právním a ani občansko právním, žalovaná dne  …………. deklarovala „Odstoupení od tzv. smlouvy“.

 

e)     Jedná se o akt, který je v rozporu s dobrými mravy podle § 3 odst. 1 OZ, neboť svojí podstatou jde o vyděračský a jednostranný závazek, ze kterého se nelze vyvázat.

 

f)      Neexistuje smluvně zajištěná jakákoliv smluvní povinnost nebo jiná povinnost strany druhé v tomto případě Callpy. (Jedná se tedy o nevyvážený vztah mezi stranami a podpis na dokumentech byl proveden poté, kdy byla žalovaná uvedena v omyl.

 

g)     Jedná se tedy o podepsání nevyvážených dokumentů, které jsou naprosto nevýhodné pro jednu stranu a nerespektují rovnost občana před zákonem a proto je tento akt od samého počátku neplatný ve smyslu § 37 odst. 1 a § 39 OZ

 

h)     Úkon není srozumitelný a není u něho zřejmé a ani z něho nevyplývá ( ze žádného dokumentu o jaký právní úkon vlastně jde ) zda o pracovně právní, obchodně právní nebo občansko právní?

 

i)       Podstatou každého dokumentu ať už podle Zákoníku práce, Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku, vždy musí být jasná a srozumitelná práva a povinnosti obou stran. Zároveň jakýkoliv akt ve smyslu smlouvy či dohody, vždy spočívá ve vzájemné vyváženosti plnění, stanovení závazků obou stran. Je  v rozporu se zákonem, když se z toho stává jednostranný akt bez možnosti od něj odstoupit.

 

 

3)     Při akci firmy Callpa, která proběhla dne    ………….  v Ústí nad Labem, bylo však ústně slíbeno zúčastněným, že tuto směnku mohou bez obav podepsat, neboť mají možnost do 14 dnů od těchto „smluv„ včetně směnky odstoupit. O osobě, která tuto prezentaci prováděla a tento slib žalované dala je žalované známo pouze to, že se jmenuje Denisa a číslo jejího auta je: 1P9-3989. Žádáme soud, aby využil svého práva a zjistil o koho se jedná.

 

4)     Navrhujeme jako svědkyni vyslechnout další účastnici této prezentace ………                  … , která může uvedené skutečnosti v námitkách potvrdit a navíc přiblížit soudu atmosféru tzv. prezentace. Dále posílám jako důkaz také informace o této firmě z internetových stránek, kde se dočtete o tom kolik lidí bylo podvedeno.

 

 

Věřím, že se soud bude vážně zabývat těmito námitkami a půjde o skutečné soudní řízení, kde jeho účelem bude zajistit spravedlivý proces podle zákona.

 

 

V …………. dne  ………….              Podpis: ………….