Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání proti rozsudku k Vrchnímu soudu.

24. 5. 2009

ODVOLÁNÍ PROTI ROZSUDKU

 

Vrchnímu soudu v Praze

 

prostřednictvím

Krajského soudu

V Ústí n. L.

 

Žalobce:                        CALLPA s.r.o. Most Budovatelů 2957, IČ: 27 32 56 79

Žalovaný:                      ............                                           .. 

                                      ..........                                     ....    

                                      ............                                         .. 

proti směnečnému platebnímu rozkazu č.j. .............. ze dne ..............

 

Odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu

ze dne ..............  č. j. ..............

I.

 

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č.j. .............. - bylo rozhodnuto, že směnečný platební rozkaz č.j. .............. 5 ze dne .............. se ponechává v platnosti v celém rozsahu a žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení.

II.

.

Proti tomuto rozsudku, a to do všech jeho výroků, podávám odvolání z důvodu, že soud prvního stupně nevzal v úvahu nemoc žalované v době konání soudního jednání, která byla řádně potvrzena lékařem a omluva včas doručena Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Máme za to, že osobní přítomnost žalované byla nutná, protože jen žalovaná se zúčastnila tzv prezentace, která byla prováděna za účelem získání zaměstnání a zde byla podepsaná tato směnka. Proto jen žalovaná může o této skutečnosti vypovídat plnou pravdu.

III.

Soud nevzal v úvahu žádné námitky žalované a vypořádal se s nimi tak, že popřel právo žalované na spravedlivý proces, které zaručuje Ústava ČR a Listina práv a svobod. Odmítl žalovanou omluvit z důvodu nemoci, odmítl předvolat svědky a odmítl veškeré námitky proti tomuto platebnímu rozkazu. Ani zákon směnečný nikde neuvádí, že se podobné rozsudky mohou dělat za neúčasti žalované a v rozporu s právem na spravedlivý proces, který žalovaná má.

IV.

Soud zároveň s platebním rozkazem neposlal kopii směnky a neumožňuje, aby si tuto směnku mohla žalovaná prohlédnout a vyjádřit se k ní. Soud vůbec nebere v pochybnost, zda tato směnka není např. zfalšovaná, ale k tomu musí vypovídat opět žalovaná. Tato směnka, není směnkou klasickou na půjčení peněz, ale je součástí příslibu zaměstnání a váže se k odběru letáků, které mají sloužit k tomuto zaměstnání. A zde soud zase nebral v potaz zda druhá strana splnila to co slíbila a zda letáky dodala. Pravda je totiž taková, že žalovaná nedostala do dnešního dne nic. Tím  firma Callpa porušila své závazky vůči této směnce.

V.

Dále se k této směnce váže tzv. registrační formulář, který vlastně nahrazuje smlouvu a popisuje všechny postupy včetně zaměstnání. Soud také nebral v úvahu druhý den odeslané odstoupení od tohoto vynuceného podpisu. Soud tedy odmítl vše, včetně omluvy žalované a tím porušil právo žalované na účast při jednání a jejího práva učinit výpověď. Soud  jednostranně podporoval pouze jednu stranu v tomto případě žalobce. Toto považujeme za pohrdání lidskými právy a zákony ČR a vzniká zde podezření na podvodné jednání a vypadá to na klasický případ korupce se záměrně inscenovanou soudní fraškou

VI.

K této směnce se také váže Registrační formulář od kterého dle soudu nejde odstoupit protože se nejedná o smlouvu. O co se jedná, když to není smlouva, dohoda ani ujednání však soud nesdělil. Byla podepisovaná závazná objednávka, včetně příslibu práce. Soud se nikdy o tuto spojitost těchto tří dokumentů nezajímal  a v rozsudku hovoří, že se žalovaná zavázala odebírat letáky, ale žalované je nikdy nikdo nedal. V dalším odstavci rozsudku soud tvrdí, že účast žalované není na tomto soudu nezbytně nutná, ale v další části rozsudku tvrdí, že žalovaná žádné tvrzení nedoložila a nedokázala. Jak to mohla dokázat a doložit, když soud se o to co říká žalovaná nezajímal a neumožnil jí tohoto jednání se účastnit. Tvrzení, že má žalovaná zmocněnce neobstojí, protože zmocněnec se neúčastnil žádné prezentace ani podpisu směnky, registračního formuláře a závazné objednávky, tedy nemůže pravdivě vypovídat co se stalo. Účast na této prezentaci může popsat pouze želovaná a proto byla povinnost soudu po omluvě změnit datum jednání. Soud také nepřipouští námitku o tísni, ale opět nedovolí žalované, aby k tomu mohla  vypovídat.

 

 

VII.

Povinností soudu je zjistit všechnu pravdu o tom, zda tato směnka není záměrným a vyděračským dokumentem sloužícím pouze k obohacení skupiny lidí, kterým se ve slušné společnosti říká podvodníci. Soud nemůže v takové věci nepřihlížet k dalším skutečnostem a faktům, které se váží k této směnce a má přímo povinnost zjistit, zda jde o akt, který je podle zákona v rozporu s dobrými mravy. Postupovat pouze podle směnečného zákona č. 191/1950 Sb. se nám zdá jako snaha zjednodušit celý případ a nevidět celé další skutečnosti, které jasně ukazují, že se jedná o podvod a zneužívání důvěřivosti těch nejslabších. V každém případě a těch je mnoho jsou zneužití a podvedení invalidní a starobní důchodci, ženy na mateřské dovolené a nezaměstnaní, kteří nutně hledají práci a potom jsou schopni v tísni, při prezentaci firmy CALLPA, která vytváří psychický nátlak podepsat i vyděračskou směnku. Spíše zaráží, že ani jednoho ze soudců nenapadne zjišťovat všechny skutečnosti ke kterým se tato směnka váže a řešit ji jako celek, protože Registrační formulář a závazná objednávka jsou nedílnou součástí, což všechny tři doklady potvrzují.

Proto proti tomuto rozhodnutí podáváme odvolání a

 

navrhujeme,

 

aby odvolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

 

V ..............  dne ..............                                       Podpis žalované: ..............  

                                                          Podpis zmocněnce žalované:   ..............